Chinese-German Dictionary HanDeDict -> The Chinese character 限
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

The Chinese character 限 - Chinese-German Dictionary HanDeDict

限

pronunciation (Pinyin): 
pronunciation (Cantonese): 
historical pronunciation (Tang): 
*hɛ̌n
 
Kangxi radical: 

Styles of writing

限: regular script
regular script

限: regular script (using a pen)
regular script (using a pen)

限: semi-cursive script
semi-cursive script

限: clerical script
clerical script

限: serif (Songti/Mingti)
serif (Songti/Mingti)

限: Fangsongti
Fangsongti

限: sans serif
sans serif

限: rounded
rounded

Meaning of 限 when used as a word

The following entry has not been verified:

    (xiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  begrenzen

Example: word that contains the character 限 - HSK level B

The following entries have not been verified:

    [ ]   (wúxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Endlosigkeit
  2.  n   Großartigkeit
  3.  n   Unendlichkeit
  4.  n   Unermesslichkeit
  5.  adj grenzenlos
  6.  adj unbefristet
  7.  adj uneingeschränkt
  8.  adj unendlich
  9.  adj unübersehbar

Example: word that contains the character 限 - HSK level C

The following entries have not been verified:

    (yǒuxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  adj begrenzbar
  2.  adj begrenzt
similar entries: 谦虚 狭窄
  3.  adj endlich

Examples: words that contain the character 限 - HSK level D

The following entries have not been verified:

    (qīxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Frist, Laufzeit
  2.  n   Stichtag
  3.  n   Termin

    [ ]   (jíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   äußerste Grenze, Begrenzung, Limit
  2.  n   Limes   [math]

    (xiànqī)

  Edit/Delete this post
  1.  Frist, festgelegte Frist
  2.  adj fristgemäß

    (jièxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Grenze, Begrenzung
  2.  n   Grenzlinie, Begrenzungslinie

    [ ]   (júxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Beschränkung
  2.  v   begrenzen, beschränken

    [ ]   (xiànyú)

  Edit/Delete this post
  1.  sich auf etw. beschränken; begrenzt sein auf; eingeschränkt durch etw.

    [ ]   (quánxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Befugnis

    (júxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  v   befristen

Further example words that contain the character 限

    [ ]   (sīkēxìtǒngzhōngguówǎngluòjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Cisco Systems (China) Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (tàijíjìsuànjīgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Taiji Computer Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (běijīnghuáshèngtiānchéngkējìgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Beijing Teamsun Technology Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (běijīngzhōngkēhóngqíruǎnjiànjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Red Flag Software Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (běijīngsīfútàikèkējìfāzhǎnyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   SofTech (Beijing) Co. Ltd.   [econ]

    [ ]   (yìfāngdájījīnguǎnlǐyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   e Fund Managment Co., Ltd.

    [ ]   (shànghǎishèngfēngruǎnjiànyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Safesoft Global Co., Ltd.   [econ]

  广   [ ]   (guǎngzhōushìjīnghuáwǎngluòyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Excellence Network Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (jiāngsūnándàsūfùtèruǎnjiàngǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Nandasoft Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (shēnzhènshìkēmàitōngxùnjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Comexe Co., Ltd   [econ]

    [ ]   (hǎi'ěrxìnxīkējìyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Haier Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (huáwéijìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Huawei Co., Ltd.   [fam]

    [ ]   (běijīngjiāngmínxīnkējìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Jiangmin Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (shànghǎiwēichuàngruǎnjiànyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Wicresoft Co., Ltd.   [econ]

    [ ]   (qūshìkējìgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Trend Micro, Inc.   [econ]

    [ ]   (nánjīngliánchuàngkējìgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n    Linkage Technology Ltd.   [econ]

    (běijīngruìxīngkējìgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Rising Corp. Ltd.   [econ]

    [ ]   (běijīnghéjiāruǎnjiànjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Hejia Ltd.   [econ]

    [ ]   (wénsīchuàngxīnruǎnjiànjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   VanceInfo Technologies Inc   [econ]

    [ ]   (běijīngdiǎnjīkējìyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Dianji Ltd.   [econ]

    [ ]   (chóngqìngjīnsuànpánruǎnjiànyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   eAbax Ltd.   [econ]

    [ ]   (yǔxìnyìchéngkējìyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Yucheng Technologies Ltd.   [econ]

  线   [ ]   (bǎidùzàixiànwǎngluòjìshùyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Baidu.com, Inc   [econ]

    [ ]   (shànghǎishèngdàwǎngluòfāzhǎnyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Shanda Corp.   [econ]

    [ ]   (liánxiǎngjítuányǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Lenovo   [econ]

The following entries have not been verified:

    (yǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)   [law]

    [ ]   (wúxiànchàngyǐn)

  Edit/Delete this post
  1.  all you can drink
  2.  Flatrate Trinken

  西   [ 西 ]   (bóxīwēijiāyòngdiànqìyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   BSW, Bo Xiwei Appliances Co., Ltd, ist ein Bosch und Siemens Hausgeräte Group Joint Venture mit der Wuxi Little Swan Company Limited

    [ ]   (shíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Frist, Termin, festgesetzte Zeit
  2.  n   Zeitlimit

    [ ]   (yǒuxiànzérèngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)   [law]

    (xiànliàngbǎn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   limitierte Auflage

    [ ]   (wúxiànhóuzidìnglǐ)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Infinite monkey theorem, Unendlich-viele-Affen-Theorem   [math]

    (bǎifēnzhīwǔdejièxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Fünf-Prozent-Hürde   [pol]

    (xiànzhì)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Beschränkung, Begrenzung, Grenze, Limite
example:  年龄限制  Alterslimite
  2.  v   beschränken, begrenzen, limitieren
examples:  限制发言时间  die Redezeit beschränken
限制速度  die Geschwindigkeit begrenzen

    [ ]   (wúxiànzhì)

  Edit/Delete this post
  1.  adj frei, uneingeschränkt, unbegrenzt
  2.  adj inkontinent
  3.  adj schrankenlos, unbeschränkt
  4.  adj unbeschränkt

    (xiàndìng)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Begrenzung
  2.  n   Limit
  3.  n   Limitation
  4.  v   begrenzen

    (shàngxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Obergrenze

    (dàxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  diie große Grenze: der Tod

    (yǒuxiànjíhé)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Endliche und unendliche Menge   [math]

    [ ]   (xiāngnóngjíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Shannon-Hartley-Gesetz

    (niánxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  festgelegte Dauer an Jahren

    [ ]   (luòxījíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Roche-Grenze   [phys]

    (shòuxiànzhì)

  Edit/Delete this post
  1.  adj begrenzt, kontrolliert, geregelt, reguliert

    [ ]   (xiàndàiqìchēgǔfènyǒuxiàngōngsī)

  Edit/Delete this post
  1.  Hyundai Motor Company   [econ]

    [ ]   (qiándélāsāikǎjíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Chandrasekhar-Grenze   [phys]

    (xiànkē)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Numerus-Clausus-Fach

    [ ]   (xiàn'é)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Limitierung
  2.  n   Numerus Clausus
  3.  n   Quote

    (yǒuxiànyù)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Endlicher Körper

    [ ]   (kuānxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  ausdehnen, ausweiten
similar entries: 扩阔

    (xiàndìngbǎn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   beschränkte Auflage

    (júxiànxìng)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Begrenztheit

    (gāoxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  obere Grenze

    (yǒuxiànzhì)

  Edit/Delete this post
  1.  v   blockieren
  2.  adj begrenzbar

    (xiànliáng)

  Edit/Delete this post
  1.  in begrenzter Menge

    [ ]   (wúxiànde)

  Edit/Delete this post
  1.  ungeheuer

    (yǒuqīxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  v   befristen
  2.  adj kündbar
  3.  adj terminal

    (xiànwèi)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Begrenzung, Begrenzungs...

    (xiànjiè)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Abgrenzung
  2.  n   Begrenzer

    [ ]   (hùxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Türschwelle

    [ ]   (xiànzhìjí)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Altersfreigabe für Filme in Taiwan: Nicht unter 18 Jahren

    (xiàndù)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Begrenzung

    (shòuxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  adj limitiert

    [ ]   (kuānxiànqī)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Schonfrist   [tech]

    (xiànzhǐ)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Inhaftierung

    [ ]   (jíxiànzhí)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Grenzwert
  2.  n   Maximalwert

    [ ]   (júxiànyú)

  Edit/Delete this post
  1.  beschränkt auf etw.

    (xiànsù)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Tempolimit; Geschwindigkeitsbegrenzung

    (xiànzhìdì)

  Edit/Delete this post
  1.  zurückhaltend

    [ ]   (xiànjià)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Höchstpreis

    (dīxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Limes inferior   [math]

    [ ]   (jíxiànhuà)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Maximierung

    [ ]   (wúxiànxìng)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Unendlichkeit

    [ ]   (méixiànzhì)

  Edit/Delete this post
  1.  unqualifiziert

    [ ]   (xiànxuǎnkè)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Wahlpflichtfach

    (xiànzhìxìng)

  Edit/Delete this post
  1.  adj begrenzt

    (xiànxià)

  Edit/Delete this post
  1.  unterbewusst

    [ ]   (wúshíxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  adj zeitlos

    [ ]   (jiǎncèxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Nachweisgrenze

    (jièxiànzhí)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Schwellenwert

    [ ]   (jiǎnchūxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Nachweisgrenze

    [ ]   (xiànyāfá)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Druckbegrenzungsventil

    [ ]   (jīfēnxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Integrationsgrenze

    (xiànzhìzhě)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Begrenzer

    (xiànzhìqì)

  Edit/Delete this post
  1.  Begrenzer

    [ ]   (wúxiàndài)

  Edit/Delete this post
  1.  n   Uneingeschränktheit

    (shēngxiàn)

  Edit/Delete this post
  1.  Gipfelhöhe

    [ ]   (wúxiànliàng)

  Edit/Delete this post
  1.  unbegrenzt

We say thank you...

The Cantonese pronunciation(s) for this character are presented using jyutping romanization. Sources include the Unihan database and the Jyutping phrase box from the Linguistic Society of Hong Kong. The copyright of the Jyutping phrase box belongs to the Linguistic Society of Hong Kong. We would like to thank the Jyutping Group of the Linguistic Society of Hong Kong for permission to use the electronic file in our research and product development.