Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Search Results
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Search Results - Chinese-German Dictionary HanDeDict


Search:   
Chinese -> German   German -> Chinese
Preferred style:
Search Options: Search examples
Show unverified entries

Exact hit

The following entry has not been verified:

Alexander 亚历山大   [ 亞歷山大 ]   Edit/Delete this post

Hits

The following entries have not been verified:

prop   Alexander Porfirjewitsch Borodin   (1833 - 1887)     [pers] 鲍罗丁   [ 鮑羅丁 ]   bàoluódīng   Edit/Delete this post
prop   Alexander Dubček   (1921 - 1992)     [pers] 杜布切克   dùbùqiēkè   Edit/Delete this post
prop   Alexander Wassiljewitsch Koltschak   (1874 - 1920)     [pers] 高尔察克   [ 高爾察克 ]   gāo'ěrchákè   Edit/Delete this post
prop   Louis George Alexander   (1932 - 2002)     [pers] 路易斯乔治亚历山大   [ 路易斯喬治亞歷山大 ]   lùyìsīqiáozhìyàlìshāndà   Edit/Delete this post
prop   Alexander Grothendieck   (1928 - )     [pers] 亚历山大格罗滕迪克   [ 亞歷山大格羅滕迪克 ]   yàlìshāndàgéluóténgdíkè   Edit/Delete this post
prop   Alexander Sergejewitsch Puschkin   (1799 - 1837)     [pers] 亚历山大普希金   [ 亞歷山大普希金 ]   yàlìshāndàpǔxījīn   Edit/Delete this post
prop   Alexander Graham Bell   (1847 - 1922)     [pers] 亚历山大格拉汉姆贝尔   [ 亞歷山大格拉漢姆貝爾 ]   yàlìshāndàgélāhànmǔbèi'ěr   Edit/Delete this post
prop   Alexander Issajewitsch Solschenizyn [ Lit. ]   (1918 - 2008)     [pers] 亚历山大索尔仁尼琴   [ 亞歷山大索爾仁尼琴 ]   yàlìshāndàsuǒ'ěrrénníqín   Edit/Delete this post
prop   Alexander Fjodorowitsch Kerenski   (1881 - 1970)     [pers] 亚历山大克伦斯基   [ 亞歷山大克倫斯基 ]   yàlìshāndàkèlúnsījī   Edit/Delete this post
prop   Alexander Pawlowitsch Ragulin   (1941 - 2004)     [pers] 亚历山大拉古林   [ 亞歷山大拉古林 ]   yàlìshāndàlāgǔlín   Edit/Delete this post
prop   Alexander Fleming   (1881 - 1955)     [pers] 亚历山大弗莱明   [ 亞歷山大弗萊明 ]   yàlìshāndàfúláimíng   Edit/Delete this post
prop   Alexander Jaroslawitsch Newski   (1220 - 1263)     [pers] 亚历山大涅夫斯基   [ 亞歷山大涅夫斯基 ]   yàlìshāndànièfūsījī   Edit/Delete this post
prop   Alexander VII.   (1599 - 1667)     [pers] 亚历山大七世   [ 亞歷山大七世 ]   yàlìshāndàqīshì   Edit/Delete this post
prop   Alexander Pope   (1688 - 1744)     [pers] 亚历山大蒲柏   [ 亞歷山大蒲柏 ]   yàlìshāndàpúbó   Edit/Delete this post
prop   Alexander Stepanowitsch Popow   (1859 - 1905)     [pers] 亚历山大波波夫   [ 亞歷山大波波夫 ]   yàlìshāndàbōbōfū   Edit/Delete this post
n   Alexander-Newski-Kloster   [rel] 亚历山大涅夫斯基修道院   [ 亞歷山大涅夫斯基修道院 ]   yàlìshāndànièfūsījīxiūdàoyuàn   Edit/Delete this post
n   Alexander der Große 亚力山大帝   [ 亞力山大帝 ]   yàlìshāndàdì   Edit/Delete this post
n   Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 弗理德理西亚历山大大学   [ 弗理德理西亞歷山大大學 ]   fúlǐdélǐxīyàlìshāndàdàxué   Edit/Delete this post
n   Alexander-Technik   [med] 亚历山大技巧   [ 亞歷山大技巧 ]   yàlìshāndàjìqiǎo   Edit/Delete this post
n   Alexander-I.-Insel 亚历山大一世岛   [ 亞歷山大一世島 ]   yàlìshāndàyīshìdǎo   Edit/Delete this post
Alexander Markowitsch Poljakow 亚历山大泊里雅科夫   [ 亞歷山大泊里雅科夫 ]   yàlìshāndàbólǐyǎkēfū   Edit/Delete this post
prop   Alexander von Humboldt   (1769 - 1859)     [pers] 亚历山大冯洪堡   [ 亞歷山大馮洪堡 ]   yàlìshāndàfénghóngbǎo   Edit/Delete this post
prop   Alexander Porfirjewitsch Borodin   (1833 - 1887)     [pers] 亚历山大鲍罗丁   [ 亞歷山大鮑羅丁 ]   yàlìshāndàbàoluódīng   Edit/Delete this post
n   Alexander II. 亚历山大二世   [ 亞歷山大二世 ]   yàlìshāndà'èrshì   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: