Exact hits

prop   Zhong   [fam]   zhòng   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

prop   Zhong   [fam]   zhōng   Edit/Delete this post
prop   Zhong   [fam]   [ ]   zhòng   Edit/Delete this post
prop   Zhong   [fam]   [ ]   zhōng   Edit/Delete this post

Hits

n   die Sammlung der Sprüche und Diskussionen der verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen (inkl. Fa, Ru, Dao, Yingyang, Ming, Bing und Nong) in der Zhan Guo Zeit (476-221 v. Chr.), die angeblich von Guan Zhong editiert ist. 管子   guǎnzi   Edit/Delete this post
prop   Kreis Zhong (regierungsunmittelbare Stadt Chongqing, China)   [geo] 忠县   [ 忠縣 ]   zhōngxiàn   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

prop   Huang Zhong   (148 - 221)     [pers] 黄忠   [ 黃忠 ]   huángzhōng   Edit/Delete this post
prop   Zhong Kui   [pers] 钟馗   [ 鍾馗 ]   zhōngkuí   Edit/Delete this post
prop   Guan Zhong   (died 645 BC)     [pers] 管仲   guǎnzhòng   Edit/Delete this post
Ma Zhong 马忠   [ 馬忠 ]   mǎzhōng   Edit/Delete this post
prop   Zhong Hui   (225 - 263)     [pers] 锺会   [ 鍾會 ]   zhōnghuì   Edit/Delete this post
n   Zhong Ding 中丁   zhōngdīng   Edit/Delete this post
prop   Zhong Yao   (151 - 230)     [pers] 钟繇   [ 鍾繇 ]   zhōngyóu   Edit/Delete this post
prop   Murong Zhong   (died 386)     [pers] 慕容忠   mùróngzhōng   Edit/Delete this post
n   Zhong Ren 仲壬   zhòngrén   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: