Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Search Results
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Search Results - Chinese-German Dictionary HanDeDict


Search:   
Chinese -> German   German -> Chinese
Preferred style:
Search Options: Search examples
Show unverified entries

Exact hit

The following entry has not been verified:

n   kleinen Transporter, kleinen Lieferwagen, Van 小型货车   [ 小型貨車 ]   xiǎoxínghuòchē   Edit/Delete this post

Hits

The following entries have not been verified:

n   Van-der-Waals-Bindung   [chem] 范德华力   [ 範德華力 ]   fàndéhuálì   Edit/Delete this post
prop   Henry van de Velde   (1863 - 1957)     [pers] 亨利凡德费尔德   [ 亨利凡德費爾德 ]   hēnglìfándéfèi'ěrdé   Edit/Delete this post
Ludwig Mies van der Rohe 密斯凡德罗   [ 密斯凡德羅 ]   mìsīfándéluó   Edit/Delete this post
prop   Jean-Claude Van Damme (belgischer Schauspieler)   (1960 - )     [pers] 尚克劳德范戴姆   [ 尚克勞德範戴姆 ]   shàngkèláodéfàndàimǔ   Edit/Delete this post
prop   Andy van der Meyde   (1979 - )     [pers] 安迪云达美迪   [ 安迪雲達美迪 ]   āndíyúndáměidí   Edit/Delete this post
prop   Ludwig van Beethoven   (1770 - 1827)     [pers] 贝多芬   [ 貝多芬 ]   bèiduōfēn   Edit/Delete this post
prop   Van Tran   [pers] 陈范泰   [ 陳範泰 ]   chénfàntài   Edit/Delete this post
prop   Vincent van Gogh   [pers] 梵高   fàngāo   Edit/Delete this post
prop   Pham Van Dong   (1906 - 2000)     [pers] 范文同   [ 範文同 ]   fànwéntóng   Edit/Delete this post
n   Van-der-Waals-Radius   [phys] 范德华半径   [ 範德華半徑 ]   fàndéhuábànjìng   Edit/Delete this post
prop   Van Halen   [mus] 范海伦   [ 範海倫 ]   fànhǎilún   Edit/Delete this post
prop   Alfred Elton van Vogt   (1912 - 2000)     [pers] 范沃格特   [ 範沃格特 ]   fànwògétè   Edit/Delete this post
prop   Robert van Gulik   (1910 - 1967)     [pers] 高罗佩   [ 高羅佩 ]   gāoluópèi   Edit/Delete this post
prop   Johan Baptista van Helmont   (1579 - 1644)     [pers] 海尔蒙特   [ 海爾蒙特 ]   hǎi'ěrméngtè   Edit/Delete this post
prop   Ludolph van Ceulen   (1540 - 1610)     [pers] 鲁道夫范科伊伦   [ 魯道夫範科伊倫 ]   lǔdàofūfànkēyīlún   Edit/Delete this post
prop   Ludwig van Beethoven   (ca. 1770 - ca. 1827)     [pers] 路德维希冯贝多芬   [ 路德維希馮貝多芬 ]   lùdéwéixīféngbèiduōfēn   Edit/Delete this post
prop   Ruud van Nistelrooy   (1976 - )     [pers] 路德范尼斯特尔鲁伊   [ 路德範尼斯特爾魯伊 ]   lùdéfànnísītè'ěrlǔyī   Edit/Delete this post
prop   Rembrandt van Rijn   (1606 - 1669)     [pers] 伦勃朗   [ 倫勃朗 ]   lúnbólǎng   Edit/Delete this post
Marco van Basten 马尔科范巴斯滕   [ 馬爾科範巴斯滕 ]   mǎ'ěrkēfànbāsīténg   Edit/Delete this post
prop   Martin van Buren   (1782 - 1862)     [pers] 马丁范布伦   [ 馬丁範布倫 ]   mǎdīngfànbùlún   Edit/Delete this post
prop   Nguyễn Văn Thiệu   (1923 - 2001)     [pers] 阮文绍   [ 阮文紹 ]   ruǎnwénshào   Edit/Delete this post
prop   Vincent van Gogh   (1853 - 1890)     [pers] 文森特梵高   wénsēntèfàngāo   Edit/Delete this post
prop   Hendrikje van Andel-Schipper   (1890 - 2005)     [pers] 席佩尔   [ 席佩爾 ]   xípèi'ěr   Edit/Delete this post
prop   Johannes Diderik van der Waals   [pers] 约翰尼斯迪德里克范德瓦尔斯   [ 約翰尼斯迪德裡克範德瓦爾斯 ]   yuēhànnísīdídélǐkèfàndéwǎ'ěrsī   Edit/Delete this post
prop   Johannes Diderik van der Waals   (1837 - 1923)     [pers] 约翰尼斯迪德里克范德瓦尔斯   [ 約翰尼斯迪德里克範德瓦爾斯 ]   yuēhànnísīdídélǐkèfàndéwǎ'ěrsī   Edit/Delete this post
prop   Rafael van der Vaart   (1983 - )     [pers] 云达华治   [ 雲達華治 ]   yúndáhuázhì   Edit/Delete this post
prop   Edwin van der Sar   (1970 - )     [pers] 云达沙   [ 雲達沙 ]   yúndáshā   Edit/Delete this post
Van Gogh Museum   [art] 凡高博物馆   [ 凡高博物館 ]   fángāobówùguǎn   Edit/Delete this post
prop   Van Tran   [pers] 陈文   [ 陳文 ]   chénwén   Edit/Delete this post
prop   Trần Văn Hương   (1902 - 1982)     [pers] 陈文香   [ 陳文香 ]   chénwénxiāng   Edit/Delete this post
n   Van-der-Waals-Gleichung   [phys] 范德瓦耳斯方程   [ 範德瓦耳斯方程 ]   fàndéwǎ'ěrsīfāngchéng   Edit/Delete this post
n   Van-der-Waals-Bindung   [chem] 范德瓦耳斯力   [ 範德瓦耳斯力 ]   fàndéwǎ'ěrsīlì   Edit/Delete this post
n   Van-der-Waals-Gleichung   [phys] 范氏方程   [ 範氏方程 ]   fànshìfāngchéng   Edit/Delete this post
prop   Hendrik Willem van Loon   (1882 - 1944)     [pers] 房龙   [ 房龍 ]   fánglóng   Edit/Delete this post
prop   Ludwig van Beethoven   (1770 - 1827)     [pers] 路德维希范贝多芬   [ 路德維希範貝多芬 ]   lùdéwéixīfànbèiduōfēn   Edit/Delete this post
prop   Phan Văn Khải   (1933 - )     [pers] 潘文凯   [ 潘文凱 ]   pānwénkǎi   Edit/Delete this post
prop   Duong Van Minh   (1916 - 2001)     [pers] 杨文明   [ 楊文明 ]   yángwénmíng   Edit/Delete this post
prop   John Van Nest Talmage   (1819 - 1892)     [pers] 约翰凡涅斯特打马字   [ 約翰凡涅斯特打馬字 ]   yuēhànfánnièsītèdǎmǎzì   Edit/Delete this post
Johannes Diderik van der Waals   [phys] 约翰尼斯迪德里克范德瓦耳斯   [ 約翰尼斯迪德裡克範德瓦耳斯 ]   yuēhànnísīdídélǐkèfàndéwǎ'ěrsī   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: