Exact hits

prop   Jiang   [fam]   jiāng   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

prop   Jiang   [fam]   [ ]   jiāng   Edit/Delete this post
prop   Jiang   [fam]   jiāng   Edit/Delete this post
prop   Jiang   [fam]   [ ]   jiǎng   Edit/Delete this post
prop   Jiang   [fam]   [ ]   jiàng   Edit/Delete this post
prop   Jiang   [fam]   jiāng   Edit/Delete this post

Hits

The following entries have not been verified:

prop   Chuan Jiang (bestimmter Abschnitt des Flusses Chang Jiang in Sichuan und Hubei, China)   [geo] 川江   chuānjiāng   Edit/Delete this post
prop   Fu Jiang, Fujiang (Fluss in Südwestchina)   [geo] 涪江   fújiāng   Edit/Delete this post
prop   Jiang Zemin   (1926 - )     [pers] 江泽民   [ 江澤民 ]   jiāngzémín   Edit/Delete this post
prop   Jiang Wei   (202 - 264)     [pers] 姜维   [ 姜維 ]   jiāngwéi   Edit/Delete this post
prop   Jiang Wen   (1963 - )     [pers] 姜文   jiāngwén   Edit/Delete this post
prop   Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi)   (1887 - 1975)     [pers] 蒋介石   [ 蔣介石 ]   jiǎngjièshí   Edit/Delete this post
"Die wichtigen Ideen des Dreifachen Vertretens" von Jiang Zemin, politische Leitlinie der KPCh 三个代表   [ 三個代表 ]   sāngèdàibiǎo   Edit/Delete this post
prop   Jiang Qing   (1914 - 1991)     [pers] 江青   [ 江靑 ]   jiāngqīng   Edit/Delete this post
prop   Jiang Kui   (1155 - 1221)     [pers] 姜夔   jiāngkuí   Edit/Delete this post
prop   Jiang Ziya   [pers] 姜尚   jiāngshàng   Edit/Delete this post
prop   Jiang Tingxi   (1669 - 1732)     [pers] 蒋廷锡   [ 蔣廷錫 ]   jiǎngtíngxí   Edit/Delete this post
prop   Jiang Yanyong   (1931 - )     [pers] 蒋彦永   [ 蔣彥永 ]   jiǎngyànyǒng   Edit/Delete this post
prop   Kreis Jiang (Provinz Shanxi, China)   [geo] 绛县   [ 絳縣 ]   jiàngxiàn   Edit/Delete this post
prop   Yang Jiang   (1911 - )     [pers] 杨绛   [ 楊絳 ]   yángjiàng   Edit/Delete this post
n   Jiang Weishui Gründer der Taiwanesischen Kulturvereinigung 蒋渭水   [ 蔣渭水 ]   jiǎngwèishuǐ   Edit/Delete this post
Gan Jiang   [geo] 赣江   [ 贛江 ]   gànjiāng   Edit/Delete this post
prop   Jiang Baili   (1882 - 1938)     [pers] 蒋百里   [ 蔣百里 ]   jiǎngbólǐ   Edit/Delete this post
Jinsha Jiang 金沙江   jīnshājiāng   Edit/Delete this post
Tuo Jiang   [geo] 沱江   tuójiāng   Edit/Delete this post
Wu Jiang 乌江   [ 烏江 ]   wūjiāng   Edit/Delete this post
Yalong Jiang 雅砻江   [ 雅礱江 ]   yǎlóngjiāng   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: