Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Search Results
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Search Results - Chinese-German Dictionary HanDeDict


Search:   
Chinese -> German   German -> Chinese
Preferred style:
Search Options: Search examples
Show unverified entries

Exact hits

The following entries have not been verified:

Ricardo (David) 李嘉图   [ 李嘉圖 ]   lǐjiātú   Edit/Delete this post
David 大卫   [ 大衛 ]   dàwèi   Edit/Delete this post

Hits

The following entries have not been verified:

n   Chaulmoograölbaum Erst im Jahre 1901 stellte Sir David Prain fest, daß es die Samen des in Burma, Assam und Ostbengalen heimischen Baumes Hydnocarpus Kurzii Warb. (= Taraktogenos kurzii King) sind, die das echte Chaulmoograöl liefern. (fälschlicherweise: Gynocardia odorata)   [bio] 大枫子   [ 大楓子 ]   dàfēngzǐ   Edit/Delete this post
prop   David Odonkor, dt. Fussballnationalspieler   (1984 - )     [pers] 奥东科尔   [ 奧東科爾 ]   àodōngkē'ěr   Edit/Delete this post
prop   David Stern   (1942 - )     [pers] 大卫斯特恩   [ 大衛斯特恩 ]   dàwèisītè'ēn   Edit/Delete this post
prop   David M. Brown   (1956 - 2003)     [pers] 戴维布朗   [ 戴維布朗 ]   dàiwéibùlǎng   Edit/Delete this post
prop   John David Newcombe (australischer Tennisspieler)   (1944 - )     [pers] 纽康姆   [ 紐康姆 ]   niǔkāngmǔ   Edit/Delete this post
prop   Armand David   (1826 - 1900)     [pers] 阿尔芒戴维德   [ 阿爾芒戴維德 ]   ā'ěrmángdàiwéidé   Edit/Delete this post
prop   David Paul Ausubel   (1918 - )     [pers] 奥苏伯尔   [ 奧蘇伯爾 ]   àosūbó'ěr   Edit/Delete this post
prop   David Fincher   (1962 - )     [pers] 大卫芬奇   [ 大衛芬奇 ]   dàwèifēnqí   Edit/Delete this post
prop   David Attenborough   (1926 - )     [pers] 大卫爱登堡   [ 大衛愛登堡 ]   dàwèi'àidēngbǎo   Edit/Delete this post
David Lynch 大卫林奇   [ 大衛林奇 ]   dàwèilínqí   Edit/Delete this post
prop   David Hilbert   (1862 - 1943)     [pers] 大卫希尔伯特   [ 大衛希爾伯特 ]   dàwèixī'ěrbótè   Edit/Delete this post
David Coulthard 大卫库塔   [ 大衛庫塔 ]   dàwèikùtǎ   Edit/Delete this post
David Ogilvy 大卫奥格威   [ 大衛奧格威 ]   dàwèi'àogéwēi   Edit/Delete this post
prop   David Hume   (1711 - 1776)     [pers] 大卫休谟   [ 大衛休謨 ]   dàwèixiūmó   Edit/Delete this post
prop   David Letterman   (1947 - )     [pers] 大卫莱特曼   [ 大衛萊特曼 ]   dàwèiláitèmàn   Edit/Delete this post
David Herbert Lawrence 大卫赫伯特劳伦斯   [ 大衛赫伯特勞倫斯 ]   dàwèihèbótèláolúnsī   Edit/Delete this post
prop   David Lincoln Rabinowitz   (1960 - )     [pers] 大卫拉比诺维茨   [ 大衛拉比諾維茨 ]   dàwèilābǐnuòwéicí   Edit/Delete this post
prop   David Seymour   (1911 - 1956)     [pers] 大卫西蒙   [ 大衛西蒙 ]   dàwèixīméng   Edit/Delete this post
prop   David Fjodorowitsch Oistrach   (1908 - 1974)     [pers] 大卫奥易斯特拉赫   [ 大衛奧易斯特拉赫 ]   dàwèi'àoyìsītèlāhè   Edit/Delete this post
David Bowie 大卫鲍伊   [ 大衛鮑伊 ]   dàwèibàoyī   Edit/Delete this post
prop   David Trézéguet   (1977 - )     [pers] 大卫查斯古特   [ 大衛查斯古特 ]   dàwèichásīgǔtè   Edit/Delete this post
David Gilly 大卫基利   [ 大衛基利 ]   dàwèijīlì   Edit/Delete this post
prop   David Ricardo   (1772 - 1823)     [pers] 大卫李嘉图   [ 大衛李嘉圖 ]   dàwèilǐjiātú   Edit/Delete this post
prop   David Beatty   (1871 - 1936)     [pers] 戴维贝蒂   [ 戴維貝蒂 ]   dàiwéibèidì   Edit/Delete this post
prop   David Ho   (1952 - )     [pers] 何大一   hédàyī   Edit/Delete this post
prop   Henry David Thoreau   (1817 - 1862)     [pers] 亨利戴维梭罗   [ 亨利戴維梭羅 ]   hēnglìdàiwéisuōluó   Edit/Delete this post
prop   Jerome David Salinger   (1919 - )     [pers] 杰罗姆大卫塞林格   [ 傑羅姆大衛塞林格 ]   jiéluómǔdàwèisāilíngé   Edit/Delete this post
prop   David Miller   (1958 - )     [pers] 苗大卫   [ 苗大衛 ]   miáodàwèi   Edit/Delete this post
prop   David Nalbandian   (1982 - )     [pers] 纳尔班迪安   [ 納爾班迪安 ]   nà'ěrbāndí'ān   Edit/Delete this post
prop   David Tao   (1969 - )     [pers] 陶喆   táozhé   Edit/Delete this post
prop   Jacques-Louis David   (1748 - 1825)     [pers] 雅克路易大卫   [ 雅克路易大衛 ]   yǎkèlùyìdàwèi   Edit/Delete this post
prop   John David Newcombe (australischer Tennisspieler)   (1944 - )     [pers] 约翰纽康姆   [ 約翰紐康姆 ]   yuēhànniǔkāngmǔ   Edit/Delete this post
prop   David Yonggi Cho   (1936 - )     [pers] 赵镛基   [ 趙鏞基 ]   zhàoyōngjī   Edit/Delete this post
prop   David Gross   (1941 - )     [pers] 戴维格娄斯   [ 戴維格婁斯 ]   dàiwéigélóusī   Edit/Delete this post
prop   David Kalakaua   (1836 - 1891)     [pers] 卡拉卡瓦   kǎlākǎwǎ   Edit/Delete this post
prop   David Kalākaua   (1836 - 1891)     [pers] 卡拉卡瓦   kǎlākǎwǎ   Edit/Delete this post
prop   David McClelland   (1917 - 1998)     [pers] 大卫麦克利兰   [ 大衛麥克利蘭 ]   dàwèimàikèlìlán   Edit/Delete this post
n   David Schwimmer 大卫史威默   [ 大衛史威默 ]   dàwèishǐwēimò   Edit/Delete this post
Camp David   [geo] 大卫营   [ 大衛營 ]   dàwèiyíng   Edit/Delete this post
prop   David Livingstone   (1813 - 1873)     [pers] 大卫利文斯顿   [ 大衛利文斯頓 ]   dàwèilìwénsīdùn   Edit/Delete this post
Camp David   [geo] 戴维营   [ 戴維營 ]   dàiwéiyíng   Edit/Delete this post
prop   David Wark Griffith   [pers] 格里菲斯   gélǐfēisī   Edit/Delete this post
David Chiang   [pers] 姜大卫   [ 姜大衛 ]   jiāngdàwèi   Edit/Delete this post
prop   David Rittenhouse   (1732 - 1796)     [pers] 黎顿郝斯   [ 黎頓郝斯 ]   lídùnhǎosī   Edit/Delete this post
David Wilson, Baron Wilson of Tillyorn   [pers] 卫奕信   [ 衛奕信 ]   wèiyìxìn   Edit/Delete this post
David Miliband   [pers] 文礼彬   [ 文禮彬 ]   wénlǐbīn   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: