Exact hits

n   Chang   [fam]   cháng   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

prop   Chang   [fam]   [ ]   cháng   Edit/Delete this post
n   Herba Eclipta [ lat. Eclipta prostrata (L.) L. f. aureo-reticulata Y. T. Chang ]   [bio] 旱莲草   [ 旱蓮草 ]   hànliáncǎo   Edit/Delete this post
n   Ecliptakraut [ lat. Eclipta prostrata (L.) L. f. aureo-reticulata Y. T. Chang ]   [bio] 旱莲草   [ 旱蓮草 ]   hànliáncǎo   Edit/Delete this post
prop   Chǎng   [fam]   chǎng   Edit/Delete this post

Hits

Su Tseng-chang (taiwanischer Politiker, Premierminister von Taiwan 2006-2007)   (1947 - )     [pers] 苏贞昌   [ 蘇貞昌 ]   sūzhēnchāng   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

prop   Jung (Eigenname von 张戎=Jung Chang)   róng   Edit/Delete this post
n   Palast der Chang‘e auf dem Mond [ Sage ] 蟾宫   [ 蟾宮 ]   chángōng   Edit/Delete this post
Chen Chang?lian2 陈钖联   [ 陳钖聯 ]   chénchanglián   Edit/Delete this post
prop   Chuan Jiang (bestimmter Abschnitt des Flusses Chang Jiang in Sichuan und Hubei, China)   [geo] 川江   chuānjiāng   Edit/Delete this post
prop   Ting Ju ch'ang   (1836 - 1895)     [pers] 丁汝昌   dīngrǔchāng   Edit/Delete this post
Chang-e 嫦娥chang2e2 (Tsch'ang-o) 姮娥   héng'é   Edit/Delete this post
prop   Lee Chang-ho   (1975 - )     [pers] 李昌镐   [ 李昌鎬 ]   lǐchānggǎo   Edit/Delete this post
prop   Michael Chang   (1972 - )     [pers] 张德培   [ 張德培 ]   zhāngdépéi   Edit/Delete this post
prop   Jung Chang   (1952 - )     [pers] 张戎   [ 張戎 ]   zhāngróng   Edit/Delete this post
prop   Chang Chi-yun   (1901 - 1985)     [pers] 张其昀   [ 張其昀 ]   zhāngqíyún   Edit/Delete this post
prop   Iris Chang   (1968 - 2004)     [pers] 张纯如   [ 張純如 ]   zhāngchúnrú   Edit/Delete this post
cynthia chang   [fam] 张幸佳   [ 張幸佳 ]   zhāngxìngjiā   Edit/Delete this post
Lee Hoi-chang   [pers] 李会昌   [ 李會昌 ]   lǐhuìchāng   Edit/Delete this post
prop   Hsieh Chang-ting   (1946 - )     [pers] 谢长廷   [ 謝長廷 ]   xièchángtíng   Edit/Delete this post
prop   Yao Chang   (331 - 394)     [pers] 姚苌   [ 姚萇 ]   yáocháng   Edit/Delete this post
Chang Chen   [pers] 张震   [ 張震 ]   zhāngzhèn   Edit/Delete this post
Lan Chang   [hist] 南掌   nánzhǎng   Edit/Delete this post
prop   Chang Lo-hsing   (1811 - 1863)     [pers] 张乐行   [ 張樂行 ]   zhānglèxíng   Edit/Delete this post
prop   Sylvia Chang   (1953 - )     [pers] 张艾嘉   [ 張艾嘉 ]   zhāng'àijiā   Edit/Delete this post
Chang Chun-hsiung   [pers] 张俊雄   [ 張俊雄 ]   zhāngjùnxióng   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: