Chinese-German Dictionary HanDeDict -> Search Results
Language:    

Functions

The free Chinese-German dictionary
http://chdw.de

Dictionary Center

Character Dictionary

Learning Center

Help Center


Log in

Username:
I forgot my password
Password:  
  Log me on automatically each visit


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Impressum

Search Results - Chinese-German Dictionary HanDeDict


Search:   
Chinese -> German   German -> Chinese
Preferred style:
Search Options: Search examples
Show unverified entries

Exact hits

The following entries have not been verified:

v   einsteigen in ... Bus, Flugzeug   shàng   Edit/Delete this post
v   aussteigen aus ... Bus. Flugzeug etc.   xià   Edit/Delete this post
v   den Zug (bzw. Bus) wechseln, umsteigen 倒车   [ 倒車 ]   dǎochē   Edit/Delete this post
v   umsteigen ( Wagen, Bus ) 换车   [ 換車 ]   huànchē   Edit/Delete this post
n   Omnibus, Bus 客车   [ 客車 ]   kèchē   Edit/Delete this post
adj   voll besetzt (Zug, Bus) 满員   [ 滿員 ]   mǎnyuán   Edit/Delete this post
n   Bus, öffentlicher Bus, Linienbus 公交车   [ 公交車 ]   gōngjiāochē   Edit/Delete this post
umsteigen (Bus, Zug usw.) 转乘   [ 轉乘 ]   zhuǎnchéng   Edit/Delete this post
n   Datenleitung, Bus   [comp] 总线   [ 總線 ]   zǒngxiàn   Edit/Delete this post
v   besteigen, einsteigen (Bus, Zug, Schiff etc.) 搭上   dāshàng   Edit/Delete this post
n   Bus 大型客车   [ 大型客車 ]   dàxíngkèchē   Edit/Delete this post
n   Reisebus, Bus 大客车   [ 大客車 ]   dàkèchē   Edit/Delete this post
n   Bus   [comp] 母线   [ 母線 ]   mǔxiàn   Edit/Delete this post

Hits

n   Bus Transport 汽运   [ 汽運 ]   qìyùn   Edit/Delete this post
v   einsteigen ( ins Bus, in ein Auto… ) 上车   [ 上車 ]   shàngchē   Edit/Delete this post

The following entries have not been verified:

v   mit der Bahn fahren, mit dem Bus fahren 乘车   [ 乘車 ]   chéngchē   Edit/Delete this post
int   Bitte lassen sie mich hinaus ! ( Ausruf im überfüllten Bus ) 请让一下   [ 請讓一下 ]   qǐngràngyīxià   Edit/Delete this post
n   EISA, Extended Industry Standard Architecture (EISA) ist der auf ISA basierende erweiterte PC-Bus ( globale, unternehmensweite It-Sicherheitsanalyse).   [phys] 扩展的标准工业总线   [ 擴展的標準工業總線 ]   kuòzhǎndebiāozhǔngōngyèzǒngxiàn   Edit/Delete this post
grosser Bus 大巴   dàbā   Edit/Delete this post
auf dem Zug oder Bus warten 等车   [ 等車 ]   děngchē   Edit/Delete this post
v   auf den Zug, Bus warten 候车   [ 候車 ]   hòuchē   Edit/Delete this post
n   letzter Zug (m), letzte Zugverbindung (n); letzte Bahn (n), letzte Bahnverbindung (n); letzter Bus (m), letzte Busverbindung (n) 末班车   [ 末班車 ]   mòbānchē   Edit/Delete this post
n   interner Bus   [comp] 内部总线   [ 內部總線 ]   nèibùzǒngxiàn   Edit/Delete this post
n   Front Side Bus   [comp] 前端总线   [ 前端總線 ]   qiánduānzǒngxiàn   Edit/Delete this post
n   USB (Universal Serial Bus)   [comp] 通用序列汇流排   [ 通用序列匯流排 ]   tōngyòngxùlièhuìliúpái   Edit/Delete this post
n   Universal Serial Bus   [comp] 通用串行总线   [ 通用串行總線 ]   tōngyòngchuànhángzǒngxiàn   Edit/Delete this post
v   nach hinten durchgehen (im Bus o.ä.) 往里走   [ 往裡走 ]   wǎnglǐzǒu   Edit/Delete this post
n   Oberleitungsbus, O-Bus, Trolleybus 无轨电车   [ 無軌電車 ]   wúguǐdiànchē   Edit/Delete this post
mittlerer Bus 中巴   zhōngbā   Edit/Delete this post
v   mit den Bus fahren 坐车去   [ 坐車去 ]   zuòchēqù   Edit/Delete this post
n   Bus auf dieser Linie 本路车   [ 本路車 ]   běnlùchē   Edit/Delete this post
n   sich im Bus drängeln 挤过车   [ 擠過車 ]   jǐguòchē   Edit/Delete this post
n   Klimatisierter Bus (Bus mit Klimaanlage)   [tech] 空调大巴   [ 空調大巴 ]   kōngtiáodàbā   Edit/Delete this post
n   erster Zug, erster Bus, erste Zugverbindung, erste Busverbindung 首班车   [ 首班車 ]   shǒubānchē   Edit/Delete this post
n   Fahrkartenschalter, Billettschalter (Bahn, Bus etc.) 售票室   shòupiàoshì   Edit/Delete this post
n   bidirektionaler Bus 双向总线   [ 雙向總線 ]   shuāngxiàngzǒngxiàn   Edit/Delete this post
n   erdgasbetriebener Bus   [tech] 天然气公交车   [ 天然氣公交車 ]   tiānránqìgōngjiāochē   Edit/Delete this post
Geld einwerfen (im Bus) 投币   [ 投幣 ]   tóubì   Edit/Delete this post
n   mittelgroßer Bus 中型客车   [ 中型客車 ]   zhōngxíngkèchē   Edit/Delete this post
n   der erste/letzte Bus 首末车   [ 首末車 ]   shǒumòchē   Edit/Delete this post
n   Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation   [org] 三菱扶桑卡客车有限公司   [ 三菱扶桑卡客車有限公司 ]   sānlíngfúsāngkǎkèchēyǒuxiàngōngsī   Edit/Delete this post

In Examples

The following entries have not been verified:

mit dem Bus fahren, den Bus nehmen 公共汽车   [ 公共汽車 ]   Chéng gōnggòngqìchē   Edit/Delete this post
In Peking den öffentlichen Bus zu nehmen ist sehr angenehm. 北京乘坐公交车方便   [ 北京乘坐公交車方便 ]   Zài běijīng chéngzuò gōngjiāochē hěn fāngbiàn.   Edit/Delete this post
Er würde lieber zu Fuß gehen als den überfüllten Bus nehmen. 步行不愿公共汽车   [ 步行不願公共汽車 ]   níng bùxíng bùyuàn gōnggòngqìchē.   Edit/Delete this post
Lasst uns zum Bus gehen, einer nach dem anderen 我们一个挨一个上车   [ 我們一個挨一個上車 ]   Ràng wǒmen yīgè'āiyīgè shàngchē ba   Edit/Delete this post
Ich habe den Bus verpasst. 没赶上车   [ 沒趕上車 ]   méigǎn shàngchē.   Edit/Delete this post
Als er sah, wie eine ältere Frau in den Bus steigt, bot er ihr unverzüglich einen Sitzplatz an. 一位老太上车   [ 一位老太上車 ]   Jiàn yīwèi lǎotài tài shàngchē,他连忙让座.   Edit/Delete this post
for use with Excel, OpenOffice Calc and other spreadsheet software: